හලාවත නගර සභාව

சிலாவ் நகர சபை

Chilaw Urban Council

ජල බවුසර් සේවාව ලබාගැනීම 

Water Bowser

 

 හලාවත නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල හා අවට ප්‍රදේශ සඳහා අප විසින් මෙම සේවාව ලබාදෙනු ලබන අතර ලීටර් 6000 සහ ලීටර් 4000 ජල බවුසර් අප සතුව පවතී. 

ජල බවුසරය ලබාගැනීමේ කොන්දේසි 

 • බවුසරය පමණක් ඔබට ලබාගත හැකි  අතර   ජලය අප විසින් ලබා නොදෙනු ඇත.
 • ලීටර් 4000 බවුසරය සේවාව අවසන් වන තුරු තබාගත හැකි අතර එම කාලය සඳහා සේවා ගාස්තුවක් අයකරනු ලබයි.
 • නගර සීමාවෙන් පිටත කි.මි. 1 කට රු 100 බැගින් අයකරනු ලබයි.

ජල බවුසර් සේවාව සඳහා මිළ ගණන්

 • ලීටර් 6000 බවුසරය නගර සීමාව තුල රු 2000 (රජයේ බදු ඇතුලත් වේ)
 • ලීටර් 4000 බවුසරය නගර සීමාව තුල රු 1200 (රජයේ බදු ඇතුලත් වේ)

ලීටර් 4000 බවුසරය තබාගැනීමේ සේවා ගාස්තුව 

 • පළමු පැය 12 ක් සඳහා රු 500
 • පළමු පැය 24 සඳහා රු 1000
 • පැය 24 න් පසුව සෑම පැය 12 කටම රු 1000 ක් අයකරනු ලබයි. 

ජල බවුසරය වෙන්කරගැනීමේ  පියවර 

 1. ජල බවුසරය වෙන්කරගැනීම සදහා ඔබට මාර්ගගත ගිණුමක් තිබිය යුතුයි.
 2. වෙබ් පිටුවෙහි ඉහතින් දක්වාඇති online payment click කර මුරපද භාවිතාකොට ගිණුමට ඇතුල් වන්න.
 3. ඔබගේ ගිණමට ඇතුල් වීමෙන් පසු වම් පස ඇති ප්‍රධාන මෙනු තීරුවෙහි Water bowser යන්න තෝරන්න.
 4. පෙන්වනු ලබන අතුරු මුහුණතෙන් ඔබගේ විස්තර ඇතුලත් කොට  අයඳුම් කරන්න “ click කරන්න.
 5. පළාත්පාලන ආයතනය මගින් මේ සඳහා අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබට දන්වනු ලබයි.
 6. ඉන්පසු ඔබ විසින් ගෙවීම් සිදුකල යුතුයි.ගෙවීම් සඳහාවම්පස තීරුවේ ඇති   Paymentclick කරන්න.
 7. පෙන්වනු ලබන pending   payment යන අතුරු මුහුණතෙහි ගෙවීම් පිළිබද විස්තරයක් දක්නට ලැබෙයි.
 8. අදාල ගෙවීම තෝරා බැංකු කාඩ්පතෙහි විස්තර ඇතුලත් කර ගෙවීම සිදුකරන්න.
 9. ගෙවීමේ ත්‍රියාවලිය නිවැරදිව සිදුවී ඇත්නම් ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි ඔබ විසින් අයදුම් කල දිනට ජල බවුසරය ලබාගැනීමට හැකියාව ඇති බව කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබට දන්වනු ඇත.