හලාවත නගර සභාව

சிலாவ் நகர சபை

Chilaw Urban Council

1 කාර්යාල දුරකථන අංකය 032-2222275/ 032-2222728
2 කාර්යාල ෆැක්ස් අංකය 032-2223708
3 ගරු සභාපති තුමාගේ දුරකථන අංකය 032-2222276
4 ලේකම් තුමාගේ දුරකථන අංකය 032-2222147
5 ඊමේල් ලිපිනය chlawurbancouncil@gmail.com
6 ෆේස්බුක් ගිණුම chilaw urban council