හලාවත නගර සභාව

சிலாவ் நகர சபை

Chilaw Urban Council

ගලි බවුසරය අයඳුම් කිරීම

Gully Bowser

 ගලි බවුසරය වෙන්කරගැනීමේ  පියවර 

  1. ගලි බවුසරය වෙන්කරගැනීම සදහා ඔබට මාර්ගගත ගිණුමක් තිබිය යුතුයි.
  2. වෙබ් පිටුවෙහි ඉහතින් දක්වාඇති  online payment click කර මුරපද භාවිතාකොට ගිණුමට ඇතුල් වන්න.
  3. ඔබගේ ගිණමට ඇතුල් වීමෙන් පසු වම් පස ඇති  ප්‍රධාන මෙනු තීරුවෙහි Gully   bowser යන්න තෝරන්න.
  4. පෙන්වනු ලබන අතුරු මුහුණතෙන් ඔබගේ විස්තර ඇතුලත් කොට  අයඳුම් කරන්න “ click කරන්න.
  5. පළාත්පාලන ආයතනය මගින් මේ සඳහා අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබට දන්වනු ලබයි.
  6. ඉන්පසු ඔබ විසින් ගෙවීම් සිදුකල යුතුයි.ගෙවීම් සඳහාවම්පස තීරුවේ ඇති   Paymentclick කරන්න.
  7. පෙන්වනු ලබන pending   payment යන අතුරු මුහුණතෙහි ගෙවීම් පිළිබද විස්තරයක් දක්නට ලැබෙයි.
  8. අදාල ගෙවීම තෝරා බැංකු කාඩ්පතෙහි විස්තර ඇතුලත් කර ගෙවීම සිදුකරන්න.
  9. ගෙවීමේ ත්‍රියාවලිය නිවැරදිව සිදුවී ඇත්නම් ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි ඔබ විසින් අයදුම් කල දිනට ගලි බවුසරය ලබාගැනීමට හැකියාව ඇති බව කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබට දන්වනු ඇත.  

 ගලිබවුසරය අයදුම් කිරීම - Apply