හලාවත නගර සභාව

சிலாவ் நகர சபை

Chilaw Urban Council

පැමිණිලි 

Complain

හලාවත නාගරික බල ප්‍රදේශයේ පුරවැසියකු වන ඔබට අපගේ සේවාවන් පිළිබඳ පැමිණිළි හෝ අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත්කිරීමේ හැකියාව පවතී. ඔබගේ පැමිණිළි හා යෝජනා ඔබට සේවා සපයන රාජ්‍ය ආයතනයක් වන අපට ඉතා වැදගත්වේ. 

පැමිණිල්ලක් කරනුලබන පිළිවෙල 

  • ඔබ සඳහා මාර්ගගත ගිණුමක් තිබිය යුතුයි.
  • වෙබ් පිටුවෙහි ඉහතින් දක්වාඇති  online payment click කර මුරපද භාවිතාකොට ගිණුමට ඇතුල් වන්න.
  • ඔබගේ ගිණමට ඇතුල් වීමෙන් පසු වම් පස ඇති  ප්‍රධාන මෙනු තීරුවෙහි Complain යන්න තෝරන්න.
  • පෙන්වනු ලබන අතුරු මුහුණතෙන් ඔබගේ පැමිණිල්ල ඇතුලත් කොට submit click කරන්න.

Please Login to Complain