හලාවත නගර සභාව

சிலாவ் நகர சபை

Chilaw Urban Council

දැක්ම

ඉසුරුන් පිරි ප්‍රසන්න නගරයක්.

මෙහෙවර

ප්‍රදේශයේ භෞතික හා මානව සම්පත් කලමනාකරණය හා සංවර්ධනය කිරීමත්, මහජන සෞඛ්‍ය, මහජන් උපයෝගී සේවා, පොදු මංමාවත්, විධිමත් පරිදි පාලනය හා සංවර්ධනය කිරීම තුලින් මානව වර්ගයා කළල අවස්ථාවේ සිට සුරකිමින් ඔවුන්ගේ අනාගත සුඛ විහරනණයත්, යථා පැවැත්මත් ප්‍රශස්ථ මට්ටමෛන් සහතික කිරීම.