හලාවත නගර සභාව

சிலாவ் நகர சபை

Chilaw Urban Council

අයදුම්පත්‍රය සබැදිය
ගලිබවුසර් සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය Download
අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
ගොඩනැගිලි / අනුබෙදුම් අයදුම්පතක් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
ඉඩමක් අනුකොටස්වලට බෙදීමට සදහා අවසර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
මුදල්ගෙවා කසළ බැහැරලීමේ සේවාව ලබාගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය Download